Bombkowa promocja

ZASADY

Kup w terminie od 6.11.2015 r. do 31.12.2015 r. sprzęt kuchenny marki Zelmer
objęty promocją (sprawdź modele poniżej).
Wypełnij formularz zgłoszeniowy na tej stronie poniżej lub na odwrocie ulotki, którą można znaleźć w punktach sprzedaży lub pobrać tutaj.
Dołącz do zgłoszenia:
- kopię dowodu zakupu (zdjęcie dokumentu przy zgłoszeniu online)
- kod kreskowy wycięty z opakowania (zdjęcie wyciętego kodu przy zgłoszeniu online)
Przechowuj wycięty kod przez 30 dni od wysłania zgłoszenia.
Wypełnij i wyślij zgłoszenie online (poniżej) lub pocztą
- listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Bombkowa Promocja”
na adres: A1 Agencja Reklamowa, ul.Grzybowska 4 lok. 138, 00-131 Warszawa.
Pula premii jest ograniczona. Promocja trwa od 6.11.2015 r. do 31.12.2015 r. lub do wyczerpania puli premii.
Szczegóły (w tym modele objęte promocją) oraz regulamin akcji dostępne poniżej.

SPRZĘTY OBJĘTE PROMOCJĄ
Najedź kursorem na kategorie produktowe, by zobaczyć modele biorące udział w promocji.

BLENDERY RĘCZNE
BLENDERY RĘCZNEZHB0804L, ZHB0804S, ZHB0806L, ZHB0806S, ZHB1004P, ZHB1004S, ZHB1006S, ZHB1204B, ZHB1204S, ZHB1205B, ZHB1206B, ZHB1206S, ZHB1214S, ZHB1220B, ZHB1230B, ZHB1230S, ZHB1245B, ZHB1245S, ZHB1304B, ZHB1320B, ZHB1329B, ZHB1331B, ZHB1604B, ZHB1604W, ZHB1605B, ZHB1606B, ZHB1606W, ZHB1620B, ZHB1620W, ZHB1630B, ZHB1630W, ZHB1645B
BLENDERY STOJĄCE
BLENDERY STOJĄCEZSB0800L, ZSB0800S, ZSB1100B, ZSB1200X, ZSB1400B, ZSB2000X
ROBOTY WIELOCZYNNOŚCIOWE
ROBOTY WIELOCZYNNOŚCIOWEZFP0800S, ZFP0900S, ZFP1000W, ZFP1002W, ZFP1100B, ZFP1100C, ZFP1100R
PAROWARY
PAROWARYZSC1002L, ZSC1002V, ZSC1100V, ZSC1200X, ZSC1600X

Rejestracja w akcji promocyjnej została zakończona dnia 14.01.2016
Dziękujemy za udział!

REGULAMIN

REGULAMIN
akcji promocyjnej „Bombkowa Promocja”
na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu 20% ceny zakupu brutto produktów marki Zelmer z wybranych kategorii kuchennych

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem niniejszej Akcji (dalej: „Akcja”) jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-222, Al. Jerozolimskie 183, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000023973, nr REGON: 012604823, NIP: 524-010-46-41, kapitał zakładowy 300 000 000 zł, nr GIOŚ E0000887WZBW (dalej „Organizator”).
 2. Działającym w imieniu Organizatora realizatorem i wykonawcą Akcji jest A1 Piotrowski, Wielgus Sp. J. (znana również jako A1 Agencja Reklamowa) z siedzibą w Warszawie, 00-131, ul. Grzybowska 4 lok. 138 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214676, NIP: 527 23 60 117, REGON: 017437181 (dalej „Agencja”).
 3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Czas trwania Akcji obejmuje okres od dnia 06.11.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. (dalej „Czas Trwania Akcji”), nie dłużej jednak niż do wyczerpania puli Premii, tj. kwoty przeznaczonej przez Organizatora do wypłaty Uczestnikom przez Agencję w związku z Akcją. W przypadku, gdy pula Premii wyczerpie się przed dniem 31.12.2015 roku, Organizator może wcześniej zakończyć Akcję. W takiej sytuacji Organizator umieści na stronie internetowej www.swiezainicjatywazelmer.pl informację o wcześniejszym zakończeniu Akcji, tj. przed dniem 31.12.2015 r. i poda termin wcześniejszego zakończenia Akcji. Fakt zakończenia Akcji przed dniem 31.12.2015 r. nie narusza praw Uczestników Akcji, którzy spełnili warunki uczestnictwa w Akcji określone w § 2 niniejszego Regulaminu przed dniem wcześniejszego zakończenia Akcji. Mają oni prawo do udziału w Akcji na dotychczasowych zasadach określonych w Regulaminie. Pula Premii wynosi 950 000 zł. Pula Premii będzie pomniejszana przy każdorazowej pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia o całość kwoty należnej Uczestnikowi Akcji w związku ze Zgłoszeniem.
 5. Akcją objęte są produkty z następujących kategorii produktowych o oznaczeniach kodowych wymienionych poniżej:
  Blendery ręczne:
  ZHB1604B
  ZHB1604W
  ZHB1605B
  ZHB1606B
  ZHB1606W
  ZHB1620B
  ZHB1620W
  ZHB1630B
  ZHB1630W
  ZHB1645B
  ZHB1331B
  ZHB1329B
  ZHB1320B
  ZHB1304B
  ZHB1245S
  ZHB1245B
  ZHB1230S
  ZHB1230B
  ZHB1220B
  ZHB1214S
  ZHB1206S
  ZHB1206B
  ZHB1205B
  ZHB1204S
  ZHB1204B
  ZHB1006S
  ZHB1004S
  ZHB1004P
  ZHB0806S
  ZHB0804S
  ZHB0804L
  ZHB0806L
  Miksery:

  ZHM1267S
  ZHM1267L
  ZHM1265S
  ZHM1264S

  ZHM1264M
  ZHM1264L
  ZHM1264I
  ZHM1206S
  ZHM1206L
  ZHM1206I
  ZHM0861X
  ZHM0861S
  ZHM0861L
  ZHM0861I
  Roboty wieloczynnościowe:
  ZFP1100B
  ZFP1100C
  ZFP1100R
  ZFP1002W
  ZFP1000W
  ZFP0900S
  ZFP0800S
  Blendery stojące:
  ZSB2000X
  ZSB1400B
  ZSB1200X
  ZSB1100B
  ZSB0800S
  ZSB0800L
  Parowary:
  ZSC1200X
  ZSC1100V
  ZSC1002V
  ZSC1002L
  ZSC1600X
  Sokowirówki:
  ZJE2000X
  ZJE1900X
  ZJE1800X
  ZJE1700S
  ZJE1700L
  ZJE1700I
  ZJE1700G
  ZJE1205W
  ZJE1205G
  ZJE1200W
  ZJE1200G
  ZJE1003S
  ZJE1003L
  ZJE1003I
  ZJE1003G
  ZJE1000S
  ZJE0800X
  ZJE0800S
  ZJE0800L
  ZJE0800I
  Czajniki elektryczne:
  ZCK1151B
  ZCK1170X
  ZCK1171X
  ZCK1172X
  ZCK1173X
  ZCK1174M
  ZCK1175X
  ZCK1176X
  ZCK1177X
  ZCK1178B
  ZCK1225X
  ZCK1272X
  ZCK1273X
  ZCK1274A
  ZCK1274C
  ZCK1274E
  ZCK1274X
  ZCK1275X
  Kuchenki mikrofalowe:
  ZMW2131X
  ZMW3000W
  ZMW3001W
  ZMW3002X
  ZMW3100X
  ZMW3101B
  ZMW3102X
  ZMW3103X
  ZMW3130B
  ZMW3131W
  ZMW3132B
  ZMW3133B
  ZMW3150B
  ZMW4130X

  zwane dalej „Urządzeniami”, z zastrzeżeniem pkt. 1.6 poniżej.
 6. Promocją objęte są wyłącznie urządzenia nowe zakupione przez Uczestników Akcji w Czasie Trwania Akcji w Punktach Sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Podstawowe definicje:
  Akcja: akcja promocyjno-marketingowa zakupu Urządzeń polegająca na udzieleniu Uczestnikowi Akcji procentowego rabatu posprzedażowego poprzez zwrot na rzecz Uczestnika Akcji gotówki (zwanej „Premią”) w wysokości brutto odpowiadającej 20% ceny brutto urządzenia zakupionego przez Uczestnika w Czasie Trwania Akcji.

  Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca, w Punkcie Sprzedaży, objęty promocją sprzęt kuchenny marki Zelmer do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej, spełniająca warunki określone w § 2. W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnikiem Akcji nie może być osoba fizyczna, która dokonuje zakupu Urządzenia w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oferujący konsumentom do sprzedaży nowe Urządzenia marki Zelmer.

  Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.
 8. Akcja ani żaden ze składników Akcji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).


§ 2 Warunki uczestnictwa w Akcji

 1. W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które spełniają jednocześnie następujące warunki:
  1. są osobą fizyczną i ukończyły 18 rok życia,
  2. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
  5. dokonały zakupu jednego lub kilku Urządzeń w Punkcie Sprzedaży w Czasie Trwania Akcji (lub do daty wcześniejszej, jeżeli zostanie wyczerpana pula Premii zgodnie z Regulaminem i w związku z tym zostanie ogłoszone wcześniejsze zakończenie Akcji) do użytku własnego niezwiązanego bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową,
  6. dokonały rejestracji zakupu zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie § 3 Regulaminu.
   przy czym, warunki od a. do e. powinny być spełnione w momencie dokonania zakupu sprzętu kuchennego marki Zelmer objętego Akcją, jak i rejestracji zakupu zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w Punktach Sprzedaży prowadzących sprzedaż Urządzeń wymienionych w pkt. 1.5 Regulaminu i członkowie rodzin w/w osób.
 3. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.
 5. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.

§ 3 Zasady Akcji

 1. Premię otrzyma Uczestnik Akcji, który (i) spełni warunki określone w § 2 Regulaminu oraz (ii) zgłosi swoje uczestnictwo w Akcji przesyłając stosowne zgłoszenie zakupu (dalej „Zgłoszenie”) zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem listu poleconego lub poprzez rejestrację on-line na stronie www.swiezainicjatywazelmer.pl.
 2. Premia (rabat procentowy posprzedażowy), do której uprawniony jest Uczestnik Akcji z tytułu zakupu Urządzenia w Punkcie Sprzedaży, jest liczona od kwoty ceny zakupu (ceny brutto) Urządzenia widniejącej na dowodzie zakupu Urządzenia.
 3. W przypadku dokonywania Zgłoszenia listem poleconym należy:
  - przesłać prawidłowo wypełniony i podpisany własnoręcznie i czytelnie kupon rejestracyjny wycięty z ulotki informacyjnej o Akcji lub pobrany ze strony internetowej www.swiezanicjatywazelmer.pl i wydrukowany i dołączyć do kuponu;;
  - kopię dowodu zakupu dotyczącego zakupionego Urządzenia oraz
  - kod kreskowy wycięty z opakowania Urządzenia.
  Zgłoszenie dokonywane za pośrednictwem listu poleconego (wraz z kompletem dokumentów, o których mowa powyżej) powinno zostać przesłane na adres Agencji podany w pkt. 1.2 powyżej, wraz z dopiskiem „Bombkowa Promocja”.
 4. W przypadku dokonywania Zgłoszenia on-line należy:
  - przesłać za pomocą strony internetowej www.swiezanicjatywazelmer.pl prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny i dołączyć do formularza:
  - zdjęcia dowodu zakupu dotyczącego zakupionego Urządzenia;
  - zdjęcia kodu kreskowego wyciętego z opakowania Urządzenia; zdjęcie winno wskazywać wyraźnie, iż kod kreskowy został faktycznie wycięty z opakowania Urządzenia.
  W przypadku zgłoszenia on-line oryginał wyciętego z opakowania kodu kreskowego należy przechowywać w związku z Akcją przez okres 30 dni od dnia wysłania Zgłoszenia.
 5. Prawidłowo wypełnione Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci:
   - imienia i nazwiska,
   - daty urodzenia,
   - adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym,
   - numeru telefonu kontaktowego,
   - adresu e-mail,
   - numeru konta bankowego lub numer konta bankowego wraz z imieniem i nazwiskiem właściciela konta bankowego, na który ma nastąpić przelew Premii (jeżeli właścicielem konta jest osoba inna aniżeli zgłaszający się Uczestnik Akcji),
  2. symbol zakupionego Urządzenia.
  3. potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień potwierdzone własnoręcznym podpisem (w przypadku Zgłoszenia listem poleconym) lub zaznaczeniem odpowiedniego pola potwierdzającego (w przypadku Zgłoszenia on-line).
 6. Zgłoszenia Urządzeń zakupionych przed lub po Czasie Trwania Akcji nie będą rozpatrywane.
 7. Zgłoszenia mogą być nadsyłane do dnia 14.01.2016 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane, przy czym liczy się data wysłania Zgłoszenia.
 8. Wypłata Premii będzie realizowana każdorazowo Uczestnikowi po stwierdzeniu przez Agencję zgodności Zgłoszenia z Regulaminem zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Kwota Premii zostanie przelana na konto bankowe podane przez Uczestnika Akcji na kuponie zgłoszeniowym lub zgłoszeniu on-line w terminie 60 dni od daty wpłynięcia Zgłoszenia zgodnego z Regulaminem.
 9. Organizator, za pośrednictwem Agencji, zweryfikuje zgodność Zgłoszeń z postanowieniami Regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Uczestnikiem Akcji celem weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w Zgłoszeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia przez Agencję z zastrzeżeniem poniższych postanowień Regulaminu dotyczących uzupełniania Zgłoszeń. Organizator za pośrednictwem Agencji może zwrócić się do Uczestnika Akcji o okazanie oryginału dokumentu potwierdzającego zakup Urządzenia w Czasie Trwania Akcji. Ponadto na prośbę Organizatora za pośrednictwem Agencji Uczestnik Akcji przedstawi Organizatorowi dokumenty wskazujące na spełnienie innych warunków wymaganych do wzięcia udziału w Akcji określonych w Regulaminie.
 10. W razie przesłania Zgłoszenia niepełnego (tj. Zgłoszenia niezawierającego danych określonych w Regulaminie), Agencja będzie kontaktować się z Uczestnikiem Akcji w celu uzupełnienia wymaganych danych w terminie 30 dni od dnia otrzymania niepełnego Zgłoszenia. Uczestnik Akcji ma na uzupełnienie danych 30 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia danych. Takie Zgłoszenie nieuzupełnione w tym terminie nie będzie rozpatrywane przez Organizatora. W przypadku terminowego uzupełnienia danych przez Uczestnika Akcji, termin określony poniżej na przelanie na konto bankowe podane przez Uczestnika Akcji kwoty Premii zaczyna biec od daty uzupełnienia danych przez Uczestnika. To postanowienie ma odpowiednie zastosowanie do sytuacji, w której Organizator zwróci się do Uczestnika Akcji o przedstawienie dokumentów w celu weryfikacji Zgłoszenia zgodnie z pkt. 3.9 powyżej.
 11. Uczestnik Akcji może zgłosić w Akcji dowolną liczbę Urządzeń pod warunkiem zakupu ich do użytku własnego niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej. Premia należy się jednokrotnie od każdego Urządzenia zgłoszonego zgodnie z Regulaminem. Premia przysługuje od każdego Urządzenia osobno, co oznacza, że do obliczenia wysokości Premii brana jest pod uwagę osobno cena każdego z urządzeń, nie zaś łączna cena zapłacona za Urządzenia. Uczestnik Akcji może wziąć udział w Akcji więcej niż jeden raz.
 12. Po dokonaniu Zgłoszenia spełniającego wymogi określone w Regulaminie Uczestnik Akcji (po dokonaniu weryfikacji Zgłoszenia i potwierdzeniu przez Agencję zgodności Zgłoszenia z Regulaminem) otrzyma Premię.
 13. Premia nie podlega wymianie na ekwiwalent rzeczowy.

§ 4. Podatki

Udzielona Uczestnikowi Akcji Premia w postaci rabatu procentowego posprzedażowego (zwrot gotówki) nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane listem poleconym na adres Agencji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: reklamacje@swiezainicjatywazelmer.pl do dnia 31.03.2016 roku.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Akcji.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Akcji (do korespondencji) lub adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Uczestnik Akcji o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji lub pocztą elektroniczną (w zależności od tego, jaką drogą Uczestnik złożył reklamację) w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Akcji jest Organizator, tj. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. W zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji, Administrator powierzył przetwarzanie tych danych Agencji.
 2. Informujemy, że dane osobowe podane Organizatorowi przez Uczestników Akcji w związku ze zgłoszeniem udziału w Akcji są przetwarzane (w tym są zbierane) przez Organizatora w celu realizacji Akcji (w tym w celu rozpatrywania reklamacji Uczestników Akcji), w celu marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Organizatora, a także w celach analitycznych i statystycznych. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne w zakresie związanym z udziałem w Akcji. Uczestnik Akcji ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona u Organizatora oraz w Agencji pod adresami wskazanymi na wstępie Regulaminu. Jest on także dostępny na następującej stronie internetowej: www.swiezainicjatywazelmer.pl, do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.
 2. W ramach Akcji Organizator (w tym za pośrednictwem Agencji) może wysyłać na numer telefonu komórkowego lub adres e-mail Uczestnika Akcji podany przez niego na potrzeby udziału w Akcji bieżące informacje związane z jego udziałem w Akcji.
 3. W przypadku wysłania Zgłoszenia lub jakiegokolwiek innego dokumentu lub komunikatu pocztą poleconą, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 4. Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Akcji można zgłaszać pod adres Agencji wskazany na wstępie Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: reklamacje@swiezainicjatywazelmer.pl z dopiskiem ,,Bombkowa Promocja”.